• Multiagencja Ubezpieczeniowa<br/>Henryk Gebauer

Złoto inwestycyjne

Ogólne Warunki Handlowe Krajowego Centrum Złota sp. z o.o we Wrocławiu stanowią integralną część umowy indywidualnego Konta Depozytowego metali szlachetnych, zakupu i magazynowania oraz zarządzania nimi, zawartej między Zamawiającym, a spółką Krajowe Centrum Złota sp. z o.o. (zwaną dalej KCZ).

§ 1. Ilekroć w niniejszych Ogólnych Warunkach Handlowych (zwanym dalej ?OWH?) użyte są poniższe wyrażenia i sformułowania, rozumie się je w następujący sposób:

 • 1. KCZ ? spółka działająca pod firmą ?Krajowe Centrum Złota? spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Św Elżbiety 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna, Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000421201, REGON 021862136, NIP 8971782788
 • 2. Zamawiający ? podmiot, który zawarł z KCZ jako przechowawcą umowę depozytu metali szlachetnych,
 • 3. Depozyt metali szlachetnych- Usługa zakupu metali szlachetnych wraz z opcją przechowywania i dostępem poprzez internet.
 • 4. Konsument – Zamawiający będący osobą fizyczną nabywającą metale szlachetne w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 • 5. Strona ? Zamawiający lub KCZ (łącznie zwani Stronami)
 • 6. Metale szlachetne ? złoto lub inny metal szlachetny (999,9/1.000 w przypadku złota oraz min. 999,0/1.000 w przypadku srebra/platyny/palladu)
 • 7. Umowa przechowywania metali szlachetnych ? umowa depozytu na zasadzie art. 835 k.c. i nast.
 • 8. Skarbiec ? wydzielone, strzeżone pomieszczenie w Domu Składowym lub Banku, będące w jego władaniu na podstawie innego stosunku prawnego, służące do przechowywania towaru zgodnie z postanowieniami Umowy.
 • 9. Dom składowy ? koncesjonowana instytucja krajowa lub zagraniczna, która oferuje usługę przetrzymywania za opłatą metali szlachetnych.
 • 10. Sztaba Inwestycyjna ? przedmiot wykonany w złocie, platynie lub srebrze, posiadający oznaczenie emitenta oraz co do którego możliwe jest oznaczenie jego wagi oraz próby metalu,
 • 11. Moneta inwestycyjna bulionowa)-moneta wykonana z metalu szlachetnego (głównie ze złota, srebra, platyny) wytwarzana na cele inwestycyjne
 • 12. Siła Wyższa – zdarzeniem o charakterze przypadkowym lub naturalnym (żywiołowym), nie do uniknięcia, na którą KCZ nie ma żadnego wpływu. Zdarzenia o charakterze katastrofalnych działań przyrody i zdarzenia nadzwyczajne w postaci zaburzeń życia zbiorowego, jak wojna, zamieszki krajowe.
 • 13. Suma docelowa – suma wpłat wskazanych przez Zamawiającego, określająca poziom jego oszczędności w metalu szlachetnych w przyszłości.
 • 14. Certyfikat- dokument poświadczający zawarcie umowy przez KCZ o otworzenie Depozytu Metali Szlachetnych oraz zlecenia przechowania.
 • 15. Tabela opłat – wykaz wszystkich opłat jakie naliczane są Zamawiającemu przez KCZ
 • 16. Opłata ? .określona suma pieniężna, pokrywana przez Zamawiającego jako koszt otwarcia i administrowania Depozytem Metali Szlachetnych. Koszt ten w zależności od rodzaju konta może być zwrotny lub bezzwrotny.
 • 17. LBMA- London Bullion Market Association ? organizacja certyfikujaca rafinerie metali szlachetnych.

UMOWA ZASADY OGÓLNE

I. Zawarcie umowy
 • 1. Zawarcie umowy następuje poprzez akceptację wniosku przez KCZ i przesłanie Zamawiającemu Certyfikatu potwierdzającego otworzenie Depozytu Metali Szlachetnych
 • 2. Zawierając umowę Depozytu metali szlachetnych Zamawiający zamawia u KCZ, usługę:
 • a) dostępu online
 • b) usługę zakupu metali szlachetnych, które Zamawiający nabywa samodzielnie za pomocą systemu online kcz.com.pl , cyklicznie lub poprzez wpłatę jednorazową,
 • c) przechowanie fizyczne metali szlachetnego w specjalistycznych domach składowych lub skarbcach bankowych.
II. Zasady ogólne otwierania, korzystania z Depozytu Metali Szlachetnych oraz nabycia metali szlachetnych.
 • 1. KCZ umożliwia Zamawiającemu otworzenie i administrowanie Depozytem Metali Szlachetnych w systemie online. Depozyt jest dostępne dla Zamawiającego po otrzymaniu od KCZ i aktywowaniu wszelkich instrumentów zabezpieczających (login i hasło).
 • 2. Dostęp do Depozytu Metali Szlachetnych online jest otwierany jako nieaktywny. Zostaje on aktywowany po otrzymaniu przez Zamawiającego instrumentów zabezpieczających (login i hasło) i po prawidłowym wprowadzeniu tych instrumentów do systemu informatycznego przez Zamawiającego.
 • 3. Po otworzeniu Depozytu Metali Szlachetnych każdy Zamawiający otrzymuje drogą elektroniczną i pocztową certyfikat potwierdzający otworzenie danego rodzaju Depozytu.
 • 4. Publikowane materiały o charakterze informacyjnym umieszczonych na Depozycie Metali Szlachetnych online i stronie www.kcz.com.pl oraz metaleszlachetne.net nie stanowią rekomendacji lub doradztwa. KCZ wycenia wartość metali zgromadzonych na Depozycie Metali Szlachetnych w każdy dzień roboczy w cenach zakupu metali przez KCZ wg. cen publikowanych codziennie na stronie www.kcz.com.pl.
 • 5. KCZ nie ponosi odpowiedzialności za szkody na Depozycie Metali Szlachetnych spowodowane:
 • a) złożenie dyspozycji za pomocą Depozytu Metali Szlachetnych online przez osoby nieuprawnione z wykorzystaniem instrumentów zabezpieczających, przypisanych jedynie Zamawiającemu (login i hasło),
 • b) nie zrealizowaniem zlecenia spowodowanym awarią techniczną lub przerwą w łączności,
 • c) działaniem siły wyższej, rozumianej jako zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do przewidzenia.
  Powyższy ograniczenie dotyczy konsumentów (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U 2007 r. Nr 50, poz. 331 ze zm.) w zakresie niesprzecznym z przepisami powszechnie obowiązującymi.
III. Nabycie metalu szlachetnego
 • 1. Z każdą wpłatą Zamawiającego KCZ nabywa w imieniu Zamawiającego lub osoby wskazanej przez Zamawiającego we wniosku, wybrany przez Zamawiającego fizyczny metal szlachetny jako metal szlachetny alokowany i niesortowany próby 999,9 w formie sztab przy zakupie jednorazowym lub udziałów w fizycznej sztabie przy zakupie w systemie cyklicznym.
 • 2. KCZ gwarantuje autentyczność zakupionych przez Zamawiającego metali szlachetnych, jako wyłącznie sztabki z certyfikatem LBMA
 • 3. KCZ przyjmie wpływające zamówienie najpóźniej piątego dnia roboczego.
 • 4. Zakup metalu szlachetnego dla Klienta może nastąpić najwcześniej po wpłynięciu środków pieniężnych od Zamawiającego na konto bankowe KCZ, jednak najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych. Zakupiony przez Zamawiającego metal szlachetny staje się jego własnością co jest uwidocznione jako zapis i informacja online na Depozycie Metali Szlachetnych danego Zamawiającego w ciągu następnych 4 dni roboczych.
 • 5. Strony uzgodniły, że przy danym rodzaju zakupu jednorazowego ustalona jest najmniejsza jednostka możliwa do nabycia., tj. 1kg, 500g, 250 g,100g, 50g,10 g,5 g, 2 g, 1g., co jest zgodne ze standardami wagowymi sztab obowiązujących na rynku metali szlachetnych.
 • 6. Fizyczna dostawa zamówionego metalu szlachetnego do Zamawiającego następuje w czasie do 10 dni roboczych od momentu złożenia dyspozycji dostawy. Dyspozycja dostawy może być złożona wyłącznie drogą listu poleconego i podpisaną przez właściciela Depozytu Metali Szlachetnych na formularzu dostawy dostępnego po zalogowaniu się. Okres ten może być wydłużony, o czym Zamawiający zostanie wcześniej poinformowany.
 • 7. Zamawiający otrzymuje drogą elektroniczną certyfikat potwierdzający zawarcie umowy Depozytu Metali Szlachetnych oraz w formie papierowej po wpłynięciu pierwszej wpłaty zakupów cyklicznych lub wpłaty jednorazowej.
 • 8. Po zakończonym roku kalendarzowym, Zamawiający otrzymuje roczny elektroniczny wyciąg stanów i operacji na jego Depozycie Metali Szlachetnych potwierdzonych przez KCZ.. Na pisemne żądanie Zamawiający może otrzymać wyciąg z konta z dowolnego okresu. Za takie żądanie KCZ pobiera opłatę w wysokości 60 zł brutto.
 • 9. KCZ realizuje transakcje wyłącznie w PLN, EUR, USD. W tym celu wpłaty w innych walutach na konta KCZ, są przeliczane bezpośrednio przed wykonaniem zlecenia zakupu na PLN, EUR, USD. Koszty przewalutowania, jakie powstały z tego tytułu ponosi Zamawiający.
 • 10. Cena zakupu metalu szlachetnego jest wyliczana w ten sposób, że za podstawę zamówienia brana jest cena sprzedaży KCZ, która została ustalona od momentu wpłynięcia środków na konto bankowe KCZ do 5-go dnia roboczego. Cena sprzedaży jest przy tym codziennie ustalana i udostępniania na stronie www.kcz.com.pl. KCZ realizuje zamówienie dla Zamawiającego niezwłocznie w pierwszym możliwym terminie nie później niż do 5 dnia roboczego.
 • 11. W przypadku zaistnienia obowiązku nałożenia podatku VAT w handlu metalami szlachetnymi, ustalona cena zakupu netto, odnośny podatek VAT oraz cena brutto są wyszczególnione w tabeli opłat po zalogowaniu.
IV. Opłaty za przechowanie i administrowanie Depozytem Metali Szlachetnych.
 • 1. Zamawiającemu nalicza się miesięczną opłatę za przechowywanie i administrowanie Depozytem Metali Szlachetnych.
 • 2. Wysokość opłaty oraz jej szczegóły ustala się według danego rodzaju zakupu. Opłata depozytowa obciąża Depozyt Metali Szlachetnych Zamawiającego w zależności od rodzaju taryfy Depozytu, zgodnie z tabelą opłat, otworzenia, zarządzania Depozytem Metali Szlachetnych oraz kosztów magazynowania.
 • 3. W przypadku wzrostu kosztów przechowywania i administrowania, KCZ jest uprawniony do zmiany opłat określonej w tabeli opłat. Zamawiający zostanie o tym poinformowany. Zamawiający może nie zgodzić się na zmianę kosztów przechowywania i magazynowania metali, co jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy prowadzenia Depozytu Metali Szlachetnych bez zachowania okresu wypowiedzenia. W takiej sytuacji zgromadzony metal szlachetny zostanie, w zależności od wyboru Zamawiającego przesłany na koszt Zamawiającego lub odsprzedany po kursie na koniec następnego miesiąca w którym nastąpiła zmiana wysokości opłat za prowadzenie Depozytu Matali Szlachetnych. Zamawiający może w każdej chwili samodzielnie złożyć zlecenie odsprzedaży po kursie kupna w danym dniu.
V. Zasady odkupu metali szlachetnych
 • 1. Zamawiający jest uprawiony do zaoferowania KCZ odkupu nabytego przez siebie metalu szlachetnego w całości lub częściowo.
 • 2. KCZ może zrealizować to zlecenie w ciągu siedmiu dni roboczych przy kwocie odkupu do 100 000 zł i czternastu dni przy kwocie odkupu powyżej 100 000 zł.
 • 3. Cena odkupu jest ustalana w taki sposób, że za podstawę kupna jest brana cena zakupu, ustalona przez KCZ ( cena giełdowa danego metalu szlachetnego Gold Spot lub Silver Spot minus max.5%) w ciągu 7 dni roboczych po przyjęciu wniosku sprzedaży Zamawiającego. Cena sprzedaży KCZ jest przy tym codziennie ustalana i udostępniania na stronie www.kcz.com.pl.
 • 4. KCZ ma prawo odrzucić ofertę odsprzedaży, gdy ze względów ekonomicznych lub rynkowych, KCZ jest pozbawiony możliwości zbycia metalu szlachetnego. Zamawiający zostanie w takiej sytuacji niezwłocznie powiadomiony. W tym przypadku Klient ma prawo do wydania mu jego depozytu metali szlachetnych po przekształceniu w formę metalu alokowanego i sortowanego w ciągu 10 dni roboczych. Koszt przekształcenia metalu w formę alokowaną i sortowaną ponosi zamawiający zgodnie z tabelą opłat Krajowego Centrum Złota. Nie dotyczy to sztab inwestycyjnych o gramaturze 100 g.
VI. Odpowiedzialność
 • 1. KCZ zobowiązuje się do zachowania najwyższej staranności i przestrzegania obowiązujących przepisów prawa przy wykonywaniu zobowiązań wynikających z umowy.
 • 2. W przypadku powstania szkód spowodowanych rażącym niedbalstwem i umyślnym błędnym zaksięgowaniem, KCZ ponosi odpowiedzialność w zakresie powstałych szkód rzeczowych.
 • 3. Powyższy ograniczenie dotyczy konsumentów (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U 2007 r. Nr 50, poz. 331 ze zm.) w zakresie niesprzecznym z przepisami powszechnie obowiązującym.
  Warunki szczególne otworzenia Depozytu Metali Szlachetnych do zakupu cyklicznego ( Złota Przyszłość wersja A, B , Złota Stabilność wersja C,D,E)
VII. Nabycie metalu szlachetnego
 • 1. W przypadku zakupu cyklicznego Strony są zgodne, iż najmniejsza możliwa do nabycia jednostka wynosi 1/10.000 gram.
 • 2. Minimalna suma docelowa przy której KCZ otworzy Depozyt Metali Szlachetnych Złota Przyszłość w wersji A i B wynosi 15.000,00 zł ( piętnaście tysięcy złotych).
 • 3. Minimalna kwota wpłaty na Depozyt Metali Szlachetnych dla wszystkich kont depozytowych z wpłatami systematycznymi wynosi 100, 00 zł. ( sto złotych)
 • 4. KCZ umożliwia Zamawiającemu nabycie własności metalu szlachetnego jako metal niealokowany i niesortowany poprzez przyznanie mu współwłasności w części ułamkowej do danego fizycznego metalu szlachetnego w formie sztaby, należącego do zapasu znajdującego się w posiadaniu KCZ.
 • 5. Rozliczenie dla Zamawiającego odbywa się w gramach metalu o danej próbie albo w ich częściach ułamkowych.
 • 6. Nabyty przez Zamawiającego metal szlachetny jest wyksięgowany z ksiąg handlowych KCZ i należy w każdym momencie do Zamawiającego.
VIII. Dostawa
 • 1. Zamawiający, który nabył metal szlachetny w ramach zakupu cyklicznego, ma prawo do żądania wydania każdorazowej ilości metalu szlachetnego od KCZ, o ile zamówiony i nabyty przez niego metal szlachetny jest równy nominałowi o wadze min. 100 gram w przypadku złota oraz 5 kilogramów w przypadku srebra bez dodatkowych kosztów przekształcenia w metal alokowany i sortowany.
 • 2. Mniejsze dostawy albo dostawy mniejszych nominałów mogą nastąpić na wniosek Zamawiającego za dopłatą. Informacje o koszty takiej dopłaty za przekształcenie w metal alokowany i sortowany są dostępne w tabeli opłat oraz online na Depozycie Metali Szlachetnych po zalogowaniu się.
 • 3. W przypadku odsprzedaży metalu przez Zamawiającego, KCZ jest uprawniony do wydania Zamawiającemu należącej mu się ilości danego metalu szlachetnego bez konieczności uzyskania zgody od pozostałych właścicieli częściowych. KCZ nie jest uprawniony do zmniejszenia w inny sposób ilości metalu szlachetnego, znajdującego się posiadaniu częściowym Zamawiającego, poza warunkami określonymi w p.IV.
IX. Odkup
 • 1. W momencie, kiedy odkupiona ilość metalu szlachetnego zostanie wyksięgowana z Depozytu Metali Szlachetnych danego Zamawiającego, traci on prawo do współwłasności w części ułamkowej.
 • 2. KCZ nabywa wówczas własność do odkupionej ilości metali szlachetnych. Strony zgadzają się już dzisiaj na przeniesienie własności w przypadku odkupu.
X. Koszty, opłaty i zasady zwrotu opłaty za Depozyt Metali Szlachetnych Złota Przyszłość wersja A,B, Premium (ZPA,ZPB,ZP Premium)
 • 1. Zamawiającemu nalicza się przy otwarciu Depozytu Metali Szlachetnych opłatę w wysokości podanej we wniosku o otwarcie konta depozytowego. Opłata za otwarcie depozytu zostanie uiszczona przez Klienta dodatkowo wraz z kwotą raty na zakup metali szlachetnych za pomocą przelewu na wskazane konto bankowe KCZ i dopisana do Depozytu Metali Szlachetnych bezpośrednio po wpłynięciu płatności.
 • 2. Opłatę w wersji ZPB zwraca się jako zapis na Depozytu Metali Szlachetnych (po uregulowaniu całej kwoty opłaty), sukcesywnie wraz z każdym nabyciem metalu szlachetnego, w proporcji 6,5 % od wielkości wpłacanej kwoty, przy tym za podstawę bierze się cenę zakupu ustaloną na dzień zamiany.
 • 3. Opłata za otwarcie depozytu może zostać odroczona ratalnie ( dotyczy wyłącznie Indywidualnego Konta Depozytowego w wersji B) wówczas wpływające opłaty zostaną tak długo i regularnie przeznaczone według proporcji: 80% na opłaty za otwarcie depozytu i 20% na zakup metali szlachetnych, aż do momentu, w którym opłata za otwarcie depozytu zostanie całkowicie uiszczona. Opcja ta nie dotyczy ZP Premium
 • 4. W przypadku magazynowania, Zamawiającemu zostanie naliczona opłata za przechowanie i administrowanie depozytami zgodnie z tabelą opłat. Opłata ta wynosi za każdy rozpoczęty miesiąc 0,098 % brutto wartości depozytu liczonej po cenie zakupu na dany dzień. (wersja ZPA,ZPB)
 • 5. Opłata za magazynowanie Depozytu ZP Premium jest uzależniona od wartości depozytu w danym dniu w cenach odkupu
 • – 0 zł do 49999 zł – 0,098 % miesięcznie
 • – 50000 zł ? 99000 zł ? 0,069% miesięcznie
 • – 100000zł ? 199000 zł ? 0,045 zł miesięcznie
 • – powyżej 200000 zł ? 0,038 % zł miesięcznie
 • 6. Naliczenie opłaty nastąpi ostatniego dnia miesiąca i pobrane zostanie z odsprzedanego na ten poczet metalu szlachetnego z Depozytu Metali Szlachetnych Zamawiającego, zgodnie z obowiązującym danego dnia kursem zakupu KCZ.
XI. Koszty, opłaty i zasady zwrotu opłaty dla Depozytu Metali Szlachetnych Złota Stabilność wersja C,D,E ( ZSC,ZSD,ZSE)
 • 1. Zamawiającemu nalicza się przy otwarciu Indywidualnego Konta Depozytowego opłatę zwrotną w wysokości podanej we wniosku na otwarcie Depozytu Metali Szlachetnych i tabeli opłat. Opłata za otwarcie depozytu zostanie uiszczona przez Klienta dodatkowo wraz z kwotą na zakup metali szlachetnych za pomocą przelewu i dopisana do Depozytu Metali Szlachetnych bezpośrednio po wpłynięciu płatności.
 • 2. Opłata zwraca się jako zapis na dobro rachunku (po uregulowaniu całej wpłaty), sukcesywnie wraz z każdym nabyciem metalu szlachetnego, w proporcji 15 % od wielkości wpłacanej kwoty, przy tym, za podstawę bierze się cenę zakupu ustaloną na dzień zamiany.
 • 3. Opłata za otwarcie depozytu może zostać odroczona jako płatność systematyczna, wówczas wpływające opłaty zostaną tak długo i regularnie przeznaczone według proporcji: 80% na opłaty za otwarcie depozytu i 20% na zakup metali szlachetnych, aż do momentu, w którym opłata za otwarcie depozytu zostanie całkowicie uiszczona.
 • 4. W przypadku magazynowania, Zamawiającemu zostanie naliczona opłata miesięczna za przechowanie i administrowanie depozytami. Opłata ta wynosi za każdy rozpoczęty miesiąc 0,098 % brutto wartości depozytu na dany dzień liczonej po cenie zakupu na dany dzień.
 • 5. Naliczenie opłaty nastąpi ostatniego dnia miesiąca i pobrane zostanie z odsprzedanego na ten poczet metalu szlachetnego z Depozytu Metali Szlachetnych Zamawiającego, zgodnie z obowiązującym danego dnia kursem zakupu KCZ.
XII. Warunki szczególne zakupu jednorazowego, koszty i opłaty Depozyt Metali Szlachetnych Złota Depozyt ( ZD)

Nabycie metalu szlachetnego

 • 1. Zakup jednorazowy możliwy jest od sumy kupna 10.000,00 zł ( dziesięć tysięcy złotych).
 • 2. Dodatkowe kupno nie może być niższe niż 2.000,00 zł.( dwa tysiące złotych)
 • 3. W przypadku zakupu jednorazowego Strony są zgodne, iż najmniejsza możliwa do nabycia jednostka wynosi 1 g. w przypadku złota i 50 g w przypadku srebra
 • 4. KCZ dokonuje dla Zamawiającego zamówienia w terminie do 7 dni roboczych zgodnie z kursem wynikającym z listy cenowej dostępnej online na stronie KCZ.
 • 5. W ramach zapłaconej ceny kupna nabywa się metal szlachetny w konkretnych nominałach w ten sposób, że najpierw nabywa się nominał jak największy, a za pozostałą kwotę uzyskuje się kolejny możliwie największy nominał. Reszta sumy pozostała po zakupieniu najmniejszego nominału zostaje przeniesiona na przyszły rachunek.
XIII. Dostawa
 • 1. Fizyczna dostawa zamówionego metalu szlachetnego do Zamawiającego następuje w terminie 10 dni roboczych.
 • 2. Zamawiający, który nabył metal szlachetny w ramach zakupu jednorazowego i zlecił jego przechowanie, ma w każdej chwili prawo do żądania od KCZ wydania nabytego przez niego metalu szlachetnego.
 • 3. Dostawa ilości częściowych albo nominałów odbiegających od zamówienia może się odbyć na wniosek zamawiającego, o ile możliwa jest dostawa o danym nominale zgodnie z par. III P.5.
 • 4. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do dostawy zamówionego oraz nabytego przez siebie metalu szlachetnego. Minimalna dostawa jest uregulowana w odniesieniu do danego rodzaju zakupu. Forma (np. sztaby czy monety) dostawy i wybór nominałów oraz producenta sztaby leży w gestii KCZ,
 • 5. W momencie, gdy Zamawiający zleci dostarczenie nabytego metalu szlachetnego, zostanie on odpowiednio ubezpieczony i wysłany. Możliwe roszczenia o wydanie metali szlachetnych ze strony KCZ wobec instytucji przechowującej zostają odstąpione Zamawiającemu. Zamawiający akceptuje to odstąpienie poprzez podpis na wniosku zamówienia.
XIV. Przechowywanie
 • 1. Metal szlachetny, który został nabyty dla Zamawiającego przez KCZ jest przechowywany na zlecenie według wyboru Zamawiającego we wniosku na otworzenie depozytu metali szlachetnych w skarbcach bankowych lub magazynie o wysokim poziomie bezpieczeństwa.
XV. Opłata za przechowanie i administrowanie Depozytem Metali Szlachetnych Złoty Depozyt
 • 1. W przypadku magazynowania Zamawiającemu zostanie naliczona opłata za przechowanie i utrzymywanie Depozytu Zamawiającemu nalicza się opłatę za przechowywanie i administrowanie Depozytem Metali Szlachetnych w wys. 0,0028% liczone od ceny zakupu na dany dzień.
 • 2. prowadzenia Depozytu Metali Szlachetnych bez zachowania okresu wypowiedzenia.. W takiej sytuacji zgromadzony metal szlachetny zostanie, w zależności od wyboru Zamawiającego przesłany mu na koszt Zamawiającego lub odsprzedany po kursie na koniec następnego miesiąca w którym nastąpiła zmiana wysokości opłat za prowadzenie Depozytu Matali Szlachetnych. Zamawiający może w każdej chwili samodzielnie złożyć zlecenie odsprzedaży po wg. tabeli opłat Krajowego Centrum Złota.
XVI. Ochrona danych osobowych, odpowiedzialność, wypowiedzenie, inne opłaty
 • 1. Dane osobowe oraz dane dotyczące zakupu zawarte we wniosku kupna, jak i pozostałe dane, ujawnione w ramach stosunku handlowego, czy to w formie pisemnej czy elektronicznej, są gromadzone, wykorzystywane, analizowane, pobierane oraz przekazywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych ( Dz.U.133 poz. 883 z póżn.zm.)
 • 2. KCZ jest administratorem danych osobowych Zamawiającego. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu wykonania usługi prowadzenia Depozytu Metali Szlachetnych i zakupu metali szlachetnych.
 • 3. Zamawiający podaje swoje dane dobrowolnie mając prawo do wglądu w nie i ich poprawianie.
XVII. Wypowiedzenie umowy
 • 1. Stronom przysługuje prawo do rozwiązania umowy w każdym czasie z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia.
 • 2. Wypowiedzenie Umowy wymaga bezwzględnie formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 • 3. KCZ może wypowiedzieć Umowę bez zachowania 30 dniowego okresu wypowiedzenia w następujących sytuacjach:
 • a) rażącego naruszania przez Zamawiającego warunków i zasad określonych w OWH,
 • b) w przypadku udowodnionego podejrzenia, że korzystanie przez Zamawiającego z Indywidualnego Konta Depozytowego narusza obowiązujące przepisy prawa.
 • 4. Zamawiający może rozwiązać Umowę bez 30 dniowego terminu wypowiedzenia w sytuacjach:
 • a) rażącego naruszania przez KCZ warunków i zasad określonych w OWH
 • b) rażącego naruszenia przepisów prawa w zakresie objętych umową.
XVIII. Zobowiązania podatkowe
 • 1. Strony uzgadniają, iż zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a szczególności prawa podatkowego, w przypadku powstania zobowiązań podatkowych wskutek zakupu i sprzedaży metali szlachetnych, za te zobowiązania odpowiada zamawiający.
 • 2. KCZ nie świadczy usług doradztwa podatkowego oraz nie składa w przypadku powstania ewentualnych zobowiązań podatkowych żadnych deklaracji wobec urzędu skarbowego oraz osób trzecich.
XIX. Inne opłaty
 • 1. Koszty przewozu, ubezpieczenia oraz ewentualne koszty podatku VAT od importu, ceł oraz ogólne ustawowe opłaty pokrywa Zamawiający. Są one podane w tabeli opłat, po zalogowaniu się online na Depozycie Metali Szlachetnych
XX. Postanowienia końcowe
 • 1. Wszelkie uzgodnienia dokonywane pomiędzy stronami wymagają formy pisemnej.
 • 2. Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia KCZ o zmianie adresu. Korespondencja jest zawsze wysyłana na ostatni znany adres Zamawiającego.
 • 3. W przypadku, jeśli pojedyncze postanowienia OWH, okażą się nieważne, nie narusza to ważności pozostałych postanowień.
 • 4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym OWH stosuje się przepisy prawa obowiązującego w Polsce.
 • 5. W przypadku sporu strony będą starały się rozstrzygnąć go polubownie, a w przypadku braku porozumienia sądem właściwym do rozstrzygnięcia jest sąd powszechny właściwy dla siedziby spółki., z zastrzeżeniem pkt.6
 • 6. Właściwości określona w pkt 5 nie dotyczy konsumenta.
 • 7. Miejscem wykonania umowy jest miasto Wrocław.
XXI. Klauzula salwatoryjna
 • 1. W przypadku gdy jakiś zapis OWH okazałby się nieważny, nie wpływa to na ważność innych zapisów.
  OWH obowiązuje od dnia 03.10.2014 r.

Ubezpieczenia komunikacyjne

Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut.

Ubezpieczenia mieszkań

Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut.

Ubezpieczenia podmiotów gospodarczych

Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit.

Ubezpieczenia na życie

Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut.

Złoto inwestycyjne

Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna. Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation. Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna. Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur.

Fundusze inwestycyjne

Conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna. Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation. Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna. Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing eli.